5.7. Theo dõi tiến độ sản xuất.

15.10.2018

Báo cáo theo dõi tiến độ sản xuất được sử dụng để theo dõi tiến đội thực hiện của các đơn đặt hàng trong các quy trình mua hàng, bán hàng hay sản xuất.

Lần lượt khai báo các thông tin lọc để lên báo cáo.

Khai báo số đơn đặt hàng để lên báo cáo. Có thể bỏ qua để lên cho tất cả các đơn đặt hàng.

Bỏ trắng để lên tất cả các đơn hàng.

Chọn Hợp đồng nếu theo dõi theo hợp đồng. Bỏ trắng để lên cho tất cả.

Drop lookup để chọn Nhóm vật tư cần lên báo cáo.

Nhấn phím Space Bar để vào Danh mục nhóm vật tư chọn nhóm vật tư.

Bạn có thể nhấn phím SpaceBar để tích chọn nhiều nhóm vật tư, Ctrl+A để chọn tất cả các nhóm vật tư, hoặc Ctrl+U để bỏ chọn.

Ctrl+A – Chọn tất cả.

Ctrl+U – Bỏ chọn.

Esc – Thoát.

Tương tự, bạn có thể chọn các vật tư muốn lên báo cáo theo dõi tiến độ.

Chọn Đối tượng trong Danh mục đối tượng. Bỏ trắng để lên cho tất cả.

Chọn Lô trong Danh mục lô. Bạn có thể chọn để lên báo cáo cho 1 hoặc nhiều lô.

Tương tự, bạn có thể chọ bộ phận nếu theo dõi theo bộ phận.

Khai báo khoảng thời gian lên báo cáo. Chương trình sẽ tập hợp các phát sinh liên quan đến đơn hàng trong khoảng thời gian này.

Bạn có thể tùy chọn nhóm báo cáo lên theo những tiêu thức nào.

Mã vạch: Tích chọn Mã vạch nếu bạn muốn lên theo chi tiết vật tư.

Bao gồm đơn hàng đã kết thúc: Tích chọn nếu bạn muốn lên cả các đơn hàng đã kết thúc (hoàn thành cả đơn hàng).

Lên tồn kho: Tích chọn nếu bạn muốn lên tồn kho.

Nhấn chấp nhận để tạo báo cáo theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng theo các thông tin chọn.

Tại đây liệt kê các chứng từ là các đơn hàng và thông tin chi tiết là các vật tư, sản phẩm có trong đơn hàng.

Các cột hiển thị Số lượng từ đơn hàng, Số lượng thực hiện, Số lượng chênh lệch, Phần trăm thực hiện đơn hàng.

Nhấn F1 – Trợ giúp để xem Video hướng dẫn.

Nhấn Ctrl+F1 để xem quy trình.

Enter – Xem chi tiết thực hiện đơn hàng.

Báo cáo này cho biết số lượng và giá trị của đơn hàng cũng như số lượng, giá trị đã thực hiện đơn hàng.

Tại cột “Đóng đơn hàng”, những đơn hàng đã hoàn thành có mã quy ước là “1”, những đơn hàng chưa hoàn thành có mã quy ước là “0”.

Bạn có thể F3 để xem, sửa chứng từ ngay tại đây.

Có thể theo dõi được số lượng thực hiện đơn hàng ngay trên đơn hàng.

F3 – Sửa.

Chứng từ chưa được thực hiện.

Bạn có thể tích Hoàn thành cả chứng từ. Khi đó Đơn hàng sẽ được đóng, coi như đã được thực hiện.

Tương tự với đơn hàng PO và SX.

Tin trước: 5.6. Hiệu quả sử dụng nguồn lực

Tin tiếp: 6. Giới thiệu phần Danh mục