9.1. Tính chênh lệch tỷ giá

15.10.2018

Tính chênh lệch tỷ giá được sử dụng để tính chênh lệch tỷ giá với những tài khoản có theo dõi chi tiết theo ngoại tệ.

Khai báo ngày tính chênh lệch (Có thể là cuối kỳ hoặc cuối năm).

Chọn đối tượng trong Danh mục đối tượng, sẽ được chương trình lấy làm đối tượng của chứng từ tự động tính tỷ giá.

Tại đây chương trình có khai báo các tài khoản có theo dõi chi tiết theo ngoại tệ.

Phần này được khai báo tại chi tiết tài khoản trong danh mục tài khoản là có theo dõi chi tiết theo ngoại tệ [C] – Có/ [K] – Không.

Khai báo tỷ giá hạch toán tương ứng với từng dòng tài khoản. Chương trình sẽ căn cứ vào đây để tính chênh lệch tỷ giá.

Tài khoản Chênh lệch tỷ giá, bạn có thể chọn lại tài khoản trong Danh mục tài khoản.

Dùng chuột Click chọn từng dòng tài khoản muốn tính chênh lệch tỷ giá. Bạn cũng có thể dùng phím Spacebar để tích chọn, Ctrl+A – Chọn tất cả hoặc Ctrl+U – Bỏ chọn tất cả.

Nhấn “Chấp nhận” để tính chênh lệch tỷ giá.

Kết quả tính chênh lệch sẽ được hiển thị ở Tab chi tiết phía dưới tương ứng với từng dòng tài khoản .

Đây chính là chứng từ tự động khi thực hiện Tính chênh lệch tỷ giá được chương trình tạo ra.

F3 – Xem/ Sửa chứng từ.

Lên báo cáo tài chính/Bảng cân đối số phát sinh để Xem báo cáo liên quan tới chênh lệch tỷ giá.

Enter – Xem chi tiết.

Enter – Xem chi tiết.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in báo cáo.

Tin trước: 9. Giới thiệu phần cuối năm

Tin tiếp: 9.2. Tạo năm làm việc mới