8.3. Tính giá vốn hàng xuất

15.10.2018

Bạn có thể vào Chức năng Cuối kỳ chọn Tính giá vốn hàng xuất.

Hoặc click chuột chọn Quy trình kế toán trên màn hình chính. Chọn Tính giá vốn hàng xuất.

Chức năng tính giá vốn được sử dụng để tính giá vốn hàng xuất kho cho các hàng hóa, vật tư sản phẩm, dịch vụ xuất kho trong kỳ tính giá.

Phương pháp tính giá vốn được lựa chọn trong phần Quản trị hệ thống/Cài đặt thông tin hệ thống/Quan trọng.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa các tùy chọn phương pháp tính giá vốn.

Click chuột để chọn.

Từ ngày: Khai báo ngày bắt đầu tính giá, lúc này chương trình coi như trước những ngày này trên các chứng từ xuất kho đã được tính giá.

Đến ngày: Khai báo tính giá vốn đến ngày nào, chương trình dựa vào đây để xác định kỳ (Khoảng thời gian) bắt đầu tính giá vốn tính Từ ngày.

Mã kho: Chỉ định kho tính giá, bỏ trắng để tính cho tất cả các kho.

Vật tư: Chỉ định các vật tư cần tính giá, bỏ trắng để tính giá cho tất cả các vật tư.

Cập nhật cho các chứng từ xuất kho đơn vị khác: Chức năng này được sử dụng trong trường hợp xuất điều chuyển kho giữa các đơn vị, khi chọn tích vào chức năng này giá vốn tại đơn vị xuất đi sẽ được cập nhật trên phiếu nhập (giá nhập) của đơn vị nhận về.

Bạn có thể xem phương pháp tính giá vốn ở đây. Ngoài ra, bạn có thể vào Quản trị hệ thống để thay đổi phương pháp tính giá vốn.

Thêm mới Phiếu xuất kho.

Đơn giá xuất chưa được cập nhật.

Thực hiện chức năng tính giá vốn hàng xuất.

Trên chứng từ Phiếu xuất, đơn giá xuất đã được cập nhật.

Thêm mới phiếu xuất kho: Trong TH xuất chuyển kho giữa các đơn vị.

Khai báo thông tin đơn vị nhận và kho nhập. Bên đơn vị nhận, chương trình tự động tạo phiếu nhập kho.

Giá vốn chưa được cập nhật.

Giá vốn được cập nhật.

Sang đơn vị nhận Phiếu xuất kho tại đơn vị xuất để xem giá vốn trên Phiếu nhập.

Giá nhập được cập nhật theo.

Trên Phiếu xuất kho, trong trường hợp bạn muốn cập nhật giá vốn bằng tay, bạn có thể bỏ nút tích áp giá vốn ở cuối dòng chi tiết vật tư. Khi đó, cuối kỳ bạn tính giá vốn hàng xuất, giá vốn sẽ không được cập nhật lại.

Gái vốn không được cập nhật lại.

Tích áp giá vốn và thực hiện tính giá vốn.

Giá vốn được cập nhật lại.

Lưu ý, việc tính giá vốn phải được tính ít nhất 02 lần (trong TH tính giá thành có 01 công đoạn), lần thứ nhất cho các kho vật tư, hàng hóa trước khi tính giá thành. Lần thứ hai sử dụng cho kho thành phẩm sau khi tính giá thành.

Lên báo cáo Tổng hợp nhập – xuất – tồn để xem giá vốn hàng xuất.

Tin trước: 8.2. Phân bổ chi phí trả trước

Tin tiếp: 8.4. Phân bố chi phí cho dự án, công trình