6.26. Danh mục Lượng tồn tối đa, tối thiểu vật tư

15.10.2018

Danh mục Lượng tồn tối đa, tối thiểu là bảng liệt kê các thông tin lượng tồn kho tối đa, tối thiểu cho từng vật tư của từng lô, từng bộ phận theo từng kho.

Click chuột phải, bạn có thể sử dụng các phím chức năng trên danh sách hiện ra.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

F2 – Thêm mới lượng tồn kho tối đa, tối thiểu.

Khai báo thông tin kho và vật tư trong kho cần theo dõi tồn tối đa, tối thiểu.

Drop lookup để chọn mã kho, mã vật tư.

Ngoài ra, bạn có thể khai báo thêm các thông tin quản lý chi tiết khác. Cùng 01 vật tư có thể khai báo nhiều kho, nhiều đối tượng hoặc nhiều Lô… khác nhau.

Khai báo thông tin lượng tồn tối đa, tối thiểu của vật tư trong kho theo từng tháng. Bạn có thể dùng phím C trên bàn phím để copy lượng tồn cho các tháng tiếp theo.

Nhấn phím C trên bàn phím để copy giá trị xuống các tháng sau.

Tương tự, bạn có thể thực hiện các thao tác F2 – Thêm mới khác.

F3 – Sửa thông tin.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F8 – Xóa thông tin.

F9 – Lấy lượng tồn tối đa, tối thiểu từ file excel.

Esc – Quay ra, Refresh để load lại Danh mục.

Esc – Quay ra.

Lên báo cáo xem tồn kho dưới hạn mức và vượt hạn mức khai báo.

Báo cáo này giúp bạn có thể so sánh và ra quyết định kịp thời mức tồn kho cho phù hợp nhất với tình hình tồn kho thực tế tại đơn vị.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 6.25. Danh mục Tỷ giá hạch toán

Tin tiếp: 6.27. Danh mục xe vận chuyển