11.2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu

15.10.2018

Kiểm tra lỗi logic là một tiện ích của chương trình Meliasoft, cho phép bạn kiểm tra việc cập nhật số liệu có chỗ nào chưa phù hợp hay không.

Chọn khoản thời gian kiểm tra, sau đó lựa chọn một trong các chức năng kiểm tra và Chấp nhận để chương trình kiểm tra.

Kiểm tra số dư đầu dựa vào tính chất tài khoản, nguyên tắc cân đối và sự đồng bộ với các danh mục tương ứng.

Chương trình thông báo lỗi: Số dư đầu tài khoản không cân (Chênh lệch nợ – có). Bạn có thể vào số dư đầu tài khoản để kiểm tra và chỉnh sửa lại cho đúng.

Tại đây bạn kiểm tra số dư đầu các tài khoản. Giả sử thêm mới số dư đầu cho tài khoản 33111 với phần chênh lệch.

Kiểm tra lại số dư đầu.

Nếu không phát hiện lỗi, chương trình sẽ hiện thông báo.

Kiểm tra các thông tin trên chứng từ, sự đồng bộ với các bảng khi lưu dữ liệu.

Chương trình sẽ hiện ra chứng từ bị lỗi (nếu có). Bạn nhấn phím F8 để xóa và tạo lại chứng từ này.

Kiểm tra các thông tin trên chứng từ, sự đồng bộ với các danh mục, kiểm tra đã định khoản đủ hay chưa.

Kiểm tra sự toàn vẹn của hệ thống như Đổi lại đơn vị tính gốc của vật tư hay thay đổi tính chất tài khoản khi trước đó đã phát sinh dữ liệu…

Kiểm tra những chứng từ vật tư xuất kho khi đã hết hàng.

Tại đây liệt kê những chứng từ vật tư xuất kho khi đã hết hàng. Bạn có thể F3 sửa chứng từ tại đây hoặc quay ra sửa thông tin nhập kho cho phù hợp.

Thêm mới chứng từ Nhập mua.

Kiểm tra số liệu giữa kế toán và kho có đồng nhất hay không.

Chương trình thông báo: Số dư cuối giữa kế toán và kho không bằng nhau. Bạn có thể kiểm tra số liệu kế toán và kho dựa vào các báo cáo kho để chỉnh sửa lại.

Kiểm tra lỗi logic các khai báo trong phân hệ Quản lý tài sản.

Kiểm tra số liệu giữa kế toán và TSCĐ có đồng nhất không.

Chương trình sẽ hiện cảnh báo khi có chênh lệch giữa kế toán và tài sản cố định như bạn ghi tăng tài sản trên Quản lý tài sản nhưng chưa chi tiền để thanh toán tiền mua tài sản trên kế toán.

Kiểm tra lỗi logic của kế toán xem tăng giảm có cùng đối tượng quản lý không.

Kiểm tra lỗi logic kho xem tăng/giảm có cùng đối tượng quản lý.

Kiểm tra lỗi logic tổng hợp: Dựa trên một số nguyên lý kế toán và tính chất nợ – có của các tài khoản. Chức năng này giống như chức năng Kiểm tra lỗi logic của báo cáo.

Chương trình sẽ thông báo ở Ghi chú. Bạn có thể vào chức năng Kiểm tra lỗi logic của báo cáo để xem các trường hợp lỗi và sửa lỗi logic.

Kiểm tra sự toàn vẹn của hệ thống.

Tin trước: 11.1. Phân quyền quản lý

Tin tiếp: 11.3. Niêm yết dữ liệu