Hướng dẫn sử dụng Meliasoft 2024

01.12.2023

 Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

  Hướng dẫn sử dụng phiên bản Meliasoft 2024 

 

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2024:                                                            

 

A. Giới thiệu phần chứng từ 

01. Đầu kỳ (4) 

1. Dư đầu kế toán

2. Tồn đầu kho

3. Dư đầu hạn thanh toán

4. Dở dang đầu kỳ sản phẩm  

02. Mua hàng (6) 

1. Đề nghị mua hàng

2. Báo giá 

3. Đơn Hàng Mua

4. Kế hoạch nhập hàng

5. Phiếu nhập Mua

6. Chi phí vận chuyển

03. Kho (4) 

1. Phiếu nhập kho

2. Đề nghị xuất kho

3. Phiếu xuất kho

4. Phiếu xuất lắp ráp

04. Sản xuất (5) 

1. Cân đối nguồn lực

2. Kế hoạch sản xuất

3. Đơn hàng sản xuất( Lệnh sản xuất)

4. Đề nghị nhập thành phẩm

5. Phiếu nhập thành phẩm

6. Hiệu quả sử dụng nguồn lực

05. Bán hàng (9) 

1. Báo giá hàng bán

2. Đơn hàng bán tổng

3. Đơn hàng bán chi tiết

4. Kế hoạch giao hàng

5. Lệnh xuất kho

6. Hóa đơn bán hàng

7. Hóa đơn bán lẻ

8. Hàng bán trả lại

9. Theo dõi xuất khẩu

06. Kế toán vốn bằng tiền (5) 

1. Đề nghị thanh toán

2. Phiếu thu tiền mặt

3. Phiếu chi tiền mặt

4. Báo có ngân hàng

5. Báo nợ ngân hàng

07. Kế toán tổng hợp (3) 

1. Phiếu bù trừ công nợ

2. Phiếu kế toán khác

3. Chứng từ tự động

08. Nhân sự, tiền lương (2) 

1. Quản lý nhân sự (HRM)

09. Công việc (3) 

1. Đơn hàng công việc

2. Phiếu công việc

3. Quản lý giao việc

10. Tài sản, công cụ dụng cụ, hợp đồng (3)

1. Quản lý tài sản

2. Quản lý chi phí trả trước (Công cụ, dụng cụ)

3. Quản lý hợp đồng

11. Danh mục chính (53)

1. Danh mục tài khoản

2. Danh mục nhóm đối tượng

3. Danh mục đối tượng

4. Danh mục kho hàng hóa

5. Danh mục nhóm vật tư hàng hóa

6. Danh mục vật tư hàng hóa

7. Danh mục sản phẩm, định mức vật tư

8. Danh mục khoản mục phí

9. Danh mục biểu thuế

10. Danh mục giao dịch vật tư

11. Danh mục nhân viên

12. Danh mục bộ phận

13. Bảng giá mua, bán, công việc

14. Danh mục thẻ giảm giá, doanh số lỹ kế

15. Bảng giá hoa hồng

16. Bảng giá vận chuyển

17.  Bảng giá bốc dỡ

18.  Bảng giá dự toán (Báo giá)

19. Danh mục yếu tố chi phí

20. Danh mục lô

21. Danh mục vùng, địa bàn, tuyến đường

22. Danh mục khóa sổ cuối kỳ

23.Danh mục lần thanh toán

24. Tỷ giá hạch toán

25. Danh mục lượng tồn tối đa, tồn tối thiểu vật tư

26. Danh mục xe vận chuyển

27. Danh mục trọng tải

28. Danh mục văn bằng chứng chỉ

29. Danh mục công thức khuyến mại

31. Danh mục giao dịch kế toán

32. Danh mục mã vạch

33. Danh mục lịch nhắc bảo hành

34. Danh mục trạng thái chứng từ

35. Danh mục chức vụ

36.Danh mục mục đích sử dụng

37.Danh mục lý do tăng giảm

38. Danh mục nguồn vốn

39. Danh mục định mức vật tư

40. Danh mục công trình, dịch vụ, vụ việc

41. Danh mục user

42. Danh mục giá khoán (NSLĐ)

44. Danh mục chỉ tiêu chấm điểm nhà cung cấp

45. Danh mục ca làm việc

46. Danh mục công suất máy

47. Danh mục vị trí kho

48.Danh mục cảng

49. Danh mục mẫu xuất khẩu

50. Danh mục tài liệu

51. Danh mục quốc gia

52. Danh mục tài khoản ngân hàng

53. Danh mục hình thức thanh toán

14. Danh mục hệ thống

1. Khai báo module

5. Khai báo thông tin doanh nghiệp

6. Khai báo thông tin cơ quan thuế

7. Khai báo thông tin ngân hàng

8. Khai báo thông tin quản lý tài sản

9. Khai báo thông tin chung khác

10. Khai báo thông tin quan trọng

11. Khai báo thông tin chứng từ

12. Khai báo loại chứng từ

15. Danh mục khai báo giá thành SP

1. Danh sách công đoạn tính giá thành

2. Danh mục các yếu tố chi phí giá thành sản xuất

3. Khai báo bút toán phân bổ chi phí theo hệ số

4. Khai báo bút toán phân bổ chi phí theo tỷ lệ

6. Khai báo các bút toán kết chuyển sau khi đã phân bổ cho các sản phẩm

16. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ

1. Tính khấu hao tài sản cố định

2. Phân bổ chi phí trả trước (Công cụ, dụng cụ)

3. Kiểm kê vật tư, hàng hóa, thành phẩm

4. Tính giá vốn hàng xuất

5. Phân bổ chi phí dự án, công trình

6. Phân bổ chi phí chung cho các công đoạn (Giá thành)

7. Phân bổ chi phí cho các bộ phận (Giá thành theo bộ phận)

8. Phân bổ chi phí cho các lô (Giá thành theo lô)

9. Tính giá thành

10. Kết chuyển (Khóa sổ) cuối kỳ

17. Giới thiệu Phần cuối năm

1. Chênh lệch tỷ giá

2. Tạo năm làm việc mới

3. Chuyển số dư sang năm tài chính sau

18. Giới thiệu Phần trợ giúp 

1. Kiểm tra lỗi logic của số liệu

2. Niêm yết dữ liệu

3. Dữ liệu được khóa sổ đến thời điểm

19. Phần quản trị hệ thống 

20. Phần tính năng khác 

1. Khai báo chữ ký

2. Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử

Tin trước: Đổ lỗi AI làm IT mất việc

Tin tiếp: Google ra Gemini - mô hình AI 'mạnh hơn GPT-4'