Kế toán quản trị tính năng

Danh mục

Tính năng nổi bật

Hướng tới doanh nghiệp có dữ liệu lớn: Bigdata

Niêm yết dữ liệu sẽ không cho phép các User thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa vào từng loại chứng từ từ ngày khóa sổ trở về trước

Người dùng có thể xem trên công cụ khác: Iphone, Ipad, …

Cảnh báo khi có văn bản mới, hạn mức tín dụng, tiến độ đơn hàng, tiến độ sản xuất, ….

Liệt kê Module

 Tổng quan:

 • Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán chuẩn theo chế độ, quy định của Bộ tài chính cũng như cung cấp hệ thống các danh mục, báo cáo mở rộng phù hợp với tính vùng miền của mỗi doanh nghiệp.

Các phân hệ kế toán:

 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán mua hàng – phải trả
 • Kế toán bán hàng – phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán chi phí giá thành
 • Kế toán tài sản, công cụ
 • Kế toán thuế
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán hợp nhất

 

Tổng quan:
 • Phân hệ vốn bằng tiền trên phần mềm cho phép lập kế hoạch và quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền vay một cách chặt chẽ, hiệu quả. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về dòng tiền vào/ra giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát và có kế hoạch cân đối thu chi hợp lý, kịp thời.
Những điểm chính:
 • Lập và in phiếu thu/phiếu chi/báo có/báo nợ ngân hàng trên phần mềm.
 • Lập và in đề nghị thanh toán cho kế hoạch chi tiền, theo dõi tiến độ thanh toán theo đề nghị chi tiết từng bộ phận, khoản mục…
 • Theo dõi các khoản thu/chi tại các quỹ như rút, gửi, chuyển khoản, thanh toán công nợ, tạm ứng… chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng, công trình, khoản mục…
 • Quản lý ngoại tệ: Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho từng khoản mục có gốc ngoại tệ.
 • In báo cáo: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Sổ chi tiết tài khoản, Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán…

Chứng từ đề nghị thanh toán liệt kê các khoản cần được thanh toán, hoàn trả cho từng đối tượng cụ thể. Các đề nghị thanh toán được duyệt là cơ sở để kế toán thực hiện phiếu chi, ủy nhiệm chi (giấy báo nợ) trên phần mềm.

Các chứng từ Phiếu chi, Ủy nhiệm chi (giấy báo nợ) theo dõi thanh toán theo đề nghị nào. Trên cơ sở đó, kế toán có thể tổng hợp thống kê các đề nghị thanh toán chưa được duyệt, đã được duyệt, đã được thanh toán.

Phiếu thu, Giấy báo có chọn thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng

Tổng quan:
 • Phân hệ mua hàng – phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng… Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng thời gian và chính xác.
Những điểm chính:
 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ mua hàng trên phần mềm.
 • Phân bổ chi phí mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các mặt hàng (theo giá trị / số lượng).
 • Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan.
 • Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …)
 • Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, hợp đồng…
 • In báo cáo: Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, Tổng hợp nhập kho, Sổ nhật ký mua hàng, Sổ tổng hợp vận chuyển bốc dỡ, Sổ chi tiết phải trả người bán, Sổ tổng hợp phải trả cho người bán…

Chứng từ nhập mua

Chứng từ chi phí vận chuyển

Phiếu chi, Ủy nhiệm chi chọn thanh toán chi tiết theo từng phiếu nhập mua

Một số báo cáo trong phân hệ mua hàng

Tổng quan:
 • Phân hệ bán hàng – phải thu được xây dựng dựa trên quy trình bán hàng và quản lý công nợ. Trợ giúp bộ phận kinh doanh – bán hàng, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách kịp thời, chính xác. Cung cấp nhiều tiêu chí phân tích bán hàng giúp người quản lý nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.
Những điểm chính:
 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ bán hàng trên phần mềm.
 • Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu, giảm giá.
 • Xây dựng phương án giá bán linh hoạt theo: mặt hàng, khách hàng, vùng/địa bàn, hình thức bán buôn/bán lẻ…
 • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …).
 • Bù trừ công nợ giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
 • In báo cáo : Bảng kê hóa đơn bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết /Sổ tổng hợp phải thu của khác hàng, Đối chiếu công nợ…

Khai báo thông tin hàng hóa

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán lẻ ( dành cho siêu thị, cửa hàng phân phối )

Một số báo cáo trong phân hệ bán hàng

Tổng quan:
 • Phân hệ hàng tồn kho trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Hỗ trợ doanh nghiệp thống kê số liệu nhập xuất tồn theo nhiều chiều quản lý như: kho, vị trí trong bản đồ kho, palet, lô, ngành hàng, mặt hàng, mặt hàng đại diện…
Những điểm chính:
 • Lập và in phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong phân hệ.
 • Quản lý vật tư theo nhiều đơn vị tính, lưu hệ số quy đổi theo hai cách từ đơn vị gốc về quy đổi hoặc từ quy đổi về đơn vị gốc.
 • Quản lý việc cho phép/không cho phép xuất hàng âm; cảnh báo xuất âm, xuất vượt mức tồn kho tối thiểu.
 • Tự động tính giá vốn của hàng xuất theo nhiều phương pháp khác nhau: Đích danh, giá trung bình tháng, trung bình thời điểm, nhập trước xuất trước; theo từng kho hoặc không theo kho. Xử lý bài toán làm tròn 10/3 khi tính giá vốn trong trường hợp lượng hết, tiền còn.
 • In báo cáo: Bảng kê phiếu nhập/phiếu xuất, Thẻ kho, Sổ chi tiết vật tư, Tổng hợp nhập xuất tồn, Báo cáo tồn kho theo kho,…

Quản lý chi tiết mã hàng trong phân hệ hàng tồn kho

Phiếu xuất kho sản xuất

Phiếu xuất chuyển giữa các kho, đơn vị chi nhánh. Khi tính giá vốn hàng xuất, phần mềm sẽ
tính và up giá tự động trong các trường hợp xuất điều chuyển kho, xuất chuyển giữa đơn vị
chi nhánh.

 • Trên cơ sở tập hợp chi phí từ các phân hệ khác như kế toán kho, kế toán tiền lương, kế toán tổng hợp, cùng với số liệu thống kê sản phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang để tính giá thành sản phẩm. Việc tính chính xác giá thành sản phẩm là hỗ trợ kế toán đánh giá đúng chi phí, lợi nhuận; từ đó có những biện pháp để giảm thiểu chi phí, hạ giá thành sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Những điểm chính:
 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ trên phần mềm.
 • Áp dụng tính giá thành cho cả doanh nghiệp sản xuất với sản phẩm là các thành phẩm nhập kho và các doanh nghiệp xây lắp, các doanh nghiệp có sản phẩm là dịch vụ/công trình/vụ việc…
 • Giá thành sản xuất được tính lần lượt qua các bước tập hợp phân bổ chi phí, đánh giá dở dang cuối kỳ và tính giá thành sản phẩm.
 • Đối với giá thành dịch vụ, chi phí được tập hợp từ các phân hệ kế toán, cuối kỳ được kết chuyển một phần hay toàn bộ sang giá vốn tùy theo mức độ hoàn thành thực tế của công trình/dịch vụ.
 • In báo cáo: Phân tích giá thành, Phân tích giá thành theo tháng/năm, Báo cáo chi phí dở dang, Báo cáo quyết toán công trình, Bảng kê chứng từ theo sản phẩm công trình…

Các bước khai báo và tính giá thành sản phẩm trên phần mềm

Chương trình cho phép điều chỉnh số lượng SP phân bổ thay cho số lượng SP hoàn thành để
xử lý trường hợp trong kỳ có chi phí phát sinh nhưng không có SP hoàn thành

Giá thành được tính trên từng sản phẩm, công đoạn, yếu tố trên cơ sở chi phí dở dang đầu kỳ,
phát sinh trong kỳ và dở dang cuối kỳ

Căn cứ và phần doanh thu được quyết toán, kế toán kết chuyển 1 phần hay toàn bộ chi phí
dự án/công trình theo tỷ lệ tương ứng. Tỷ lệ này có thể khác nhau cho từng khoản mục phí
để phản ánh đúng thực tế của doanh nghiệp.

Tổng quan:
 • Do chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản nên yêu cầu về việc quản lý tài sản chặt chẽ và chi tiết hết sức quan trọng. Phân hệ quản lý tài sản sẽ cung cấp đầy đủ các phương tiện quản lý tài sản từ khi mua mới cho đến khi đưa vào sử dụng, tính khấu hao, sửa chữa bảo dưỡng cho đến khi tài sản được thanh lý.
Những điểm chính:
 • Lập và in chi tiết thẻ tài sản.
 • Theo dõi các thông tin tài sản cố định, công cụ dụng cụ
 • + Nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, số năm khấu hao, giá trị khấu hao mỗi kỳ…
 • + Nguồn vốn hình thành, mục đích sử dụng, bộ phận sử dụng, nước sản xuất, năm sản xuất, loại tài sản, phụ tùng kèm theo…
 • + Kế hoạch, thời gian thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hàng kỳ…
 • + Các thông tin phân loại khác tùy theo đặc thù của từng doanh nghiệp.
 • Theo dõi biến động tài sản, công cụ dụng cụ:
 • + Sửa chữa lớn, lắp thêm, tháo dỡ phụ tùng, thay đổi bộ phận…
 • + Ghi giảm, khấu hao, thanh lý, đánh giá lại tài sản…
 • + Báo hỏng, sửa chữa, thanh lý công cụ dụng cụ…
 • Ghi nhận kế toán tài sản cố định:
 • + Ghi tăng tài sản: mua mới, bàn giao, sửa chữa lớn, gắn thêm thiết bị…
 • + Ghi giảm tài sản (một phần hoặc toàn bộ), thanh lý nhượng bán tài sản, chuyển tài sản thuê tài chính thành tài sản cố định chủ sở hữu…
 • + Khấu hao tài sản: Theo đường thẳng, theo tỷ lệ, theo giờ hoạt động thực tế của máy móc.
 • + Phân bổ và hạch toán giá trị công cụ vào chi phí trong kỳ: theo đường thẳng, theo tỷ lệ.
 • In báo cáo: Thẻ tài sản, Bảng tổng hợp tình hình sử dụng tài sản, Sổ theo dõi bảo hành tài sản, Báo cáo chi tiết kiểm kê tài sản, Báo cáo tăng giảm tài sản, Bảng tính khấu hao tài sản, Bảng phân bổ giá trị CCDC…

 • Các tính năng khác:
 • + Từ quản lý tài sản có thể xem tất cả chứng từ kế toán phát sinh liên quan đến tài sản đó.
 • + Kiểm tra lỗi logic trong phân hệ tài sản; Kiểm tra sai lệch số liệu giữa kế toán và tài sản…

Tổng quan:
 • Quản lý và theo dõi các khoản thuế và nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thông qua việc kê khai thuế đầu vào, thuế đầu ra khi lập chứng từ tại các phân hệ kế toán, lên các báo cáo thuế theo quy định hiện hành, hỗ trợ đẩy dữ liệu lên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.
Những điểm chính:
 • Lập và in các báo cáo thuế giá trị gia tăng : Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ năm, Bảng kê khai tình hình sử dụng hóa đơn… Chương trình luôn cập nhật các mẫu biểu theo thông tư, quy định mới nhất do Bộ Tài chính ban hành.
 • Lập và in báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, Tờ khai thuế thu nhập cá nhân…
 • Lập và in các báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế TTĐB, Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế TTĐB…
 • Kết xuất số liệu trên các báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN hỗ trợ đẩy sang phần mềm kê khai thuế của Tổng Cục thuế.

Tổng quan:
 • Tập hợp dữ liệu từ phân hệ kế toán chi tiết, xử lý các bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh và khóa sổ cuối kỳ để hoàn thiện số liệu kế toán. Từ đó cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua hàng loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
Những điểm chính:

Những điểm chính:
 • Dữ liệu phân hệ kế toán tổng hợp được cập nhật theo thời gian thực (real-time) từ các nghiệp vụ phát sinh ở các phân hệ, loại bỏ các bước nhập liệu trùng lắp, tăng tính đồng bộ và nhất quán dữ liệu.
 • Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn lập phiếu bổ sung hạch toán nghiệp vụ khác thông qua “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ công nợ”.
 • Chương trình thực hiện xử lý tự động các bút toán cuối kỳ theo khai báo của người sử dụng:
 • – Các bút toán cuối kỳ: Tính lương, bảo hiểm; Tính khấu hao tài sản cố định; Phân bổ chí trả trước; Tính giá vốn, giá thành; Khóa sổ kết chuyển cuối kỳ.
 • – Các bút toán cuối năm: Tính chênh lệch tỷ giá, Tạo năm làm việc mới và chuyển số dư sang năm sau.
 • Kỳ báo cáo trên phần mềm có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm, liên năm.
 • Xử lý lãi lỗ khi phân tích kết quả sản xuất kinh doanh: Việc tính lãi lỗ, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh có thể theo chi tiết đơn vị, chi nhánh, nhà máy, bộ phận, nhân viên, ngành hàng hay bất kỳ 1 đối tượng quản lý nào đó.
 • In sổ kế toán: Chương trình cho phép lên báo cáo kế toán theo cả 4 hình thức sổ kế toán là Nhật ký chung, Chứng từ – ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký – sổ cái..
 • In báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính…
 • In báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; báo cáo quyết toán thuế GTGT, tờ khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập; bảng kê tình hình nộp thuế… Phần mềm cho phép đẩy dữ liệu các báo cáo thuế lên hỗ trợ kê khai đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Báo cáo quản trị: Phân tích các chỉ tiêu tài chính, Bảng cân đối phát sinh (Quản trị), Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian…

 

Tổng quan:
 • Đối với các mô hình tập đoàn, công ty đa cấp, đa chi nhánh ở các vùng miền khác nhau thì vấn đề đặt ra là tạo được hệ thống tập trung dữ liệu cho phép lên báo cáo chi tiết của từng đơn vị thành viên cũng như hợp nhất báo cáo cho toàn công ty.
Những điểm chính:
 • Meliasoft cung cấp giải pháp cho phép các đơn vị có nhiều chi nhánh, nhiều cấp có thể sử dụng chung một hệ thống danh mục từ điển, việc hạch toán kế toán độc lập trên từng khay dữ liệu và được bảo mật hoàn toàn với các đơn vị khác theo khai báo phân quyền của người quản trị.
 • Ngoài các khay dữ liệu hạch toán cho từng đơn vị thành viên, chương trình cung cấp khay dữ liệu điều chỉnh để xử lý loại trừ các giao dịch nội bộ (thông qua các bút toán đỏ, bút toán đen). Khay dữ liệu toàn công ty sẽ lên số liệu theo nguyên tắc tổng hợp từ các khay đơn vị cơ sở và khay điều chỉnh. Vì vậy, người quản trị có thể tại một địa điểm mà biết được số liệu toàn hệ thống một cách chính xác, nhanh chóng.
 • Lập và in các báo cáo hợp nhất: Bảng cân đối phát sinh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ,… đều cho phép lên số liệu từ tổng hợp đến chi tiết trên toàn hệ thống doanh nghiệp. Vì vậy người lãnh đạo có những đánh giá đúng về tình hình phát triển chung của cả tập đoàn và các công ty con. Từ đó đề ra các kế hoạch phát triển, hay phân bổ nguồn vốn đầu tư hợp lý cho các đơn vị.

Lợi ích của giải pháp

Dữ liệu được cập nhật tức thời trên 01 hệ thống chung
Tác nghiệp thông suốt giữa các phòng ban và các cơ sở trên toàn quốc
Báo cáo tức thời tại từng thời điểm

Khác biệt so với các giải pháp khác là các ứng dụng đơn lẻ. Giải pháp do Meliasoft cung cấp là giải pháp tổng thể, toàn diện và có thể triển khai từng phần có tính kế thừa tương lai, giúp Lãnh đạo DN có thể chủ động đầu tư ở giai đoạn phù hợp
Định hướng phát triển trợ lý ảo bằng giọng nói, số hóa. Lúc đó hệ thống như một con người, nó sẽ đoán tư duy người dùng.

Meliasoft tập hợp các quy trình tiên tiến, kết hợp với kinh nghiệm triển khai hàng nghìn khách hàng. Vì vậy Meliasoft rất phù hợp với DN Việt, dễ sử dụng

Hệ thống báo cáo đồng bộ, phong phú, tức thời và phân tích theo nhiều chiều thông tin có thể giúp Lãnh đạo Công ty có cái nhìn toàn cảnh, cũng như phân tích đánh giá hiệu quả

Hệ thống quản lý thống nhất, đồng bộ, tức thời và tối ưu về thao tác, tiết kiệm thời gian, chi phí quản lý, nguồn lực và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với hệ thống phần mềm đồng bộ, giúp cho việc cập nhật thông tin quản lý liên tục, kịp thời, chính xác

Meliasoft2018 hỗ trợ việc lập kế hoạch xuyên suốt các bộ phận và tổng hợp kế hoạch về Ban giám đốc, đồng thời theo dõi tiến độ thực hiện

Hệ thống các quy trình tác nghiệp theo luồng công việc liên kết với các phòng ban giúp cho việc tác nghiệp giữa các phòng ban phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả
Nguyên tắc kế thừa thông tin giúp tránh trùng lặp công việc, tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả làm việc, giảm chi phí
Khả năng tổng hợp nhiều nguồn thông tin từ các bộ phận

Giải pháp cung cấp hệ thống cảnh báo tình trạng theo luồng công việc, Sự kiện và giao việc từ cấp quản lý cho nhân viên, giúp người quản lý nắm bắt tình trạng công việc

Nhân viên tham gia hệ thống sẽ được tham gia các khóa đào tạo hiệu quả giúp tăng năng lực
Hệ thống thay đổi thói quen, thống kê, đánh giá phân tích từ đó giúp năng suất được tăng lên

Liên hệ