Kế toán tài chính

15.12.2017

Tổng quan:

Phần mềm đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ kế toán chuẩn theo chế độ, quy định của Bộ tài chính cũng như cung cấp hệ thống các danh mục, báo cáo mở rộng phù hợp với tính vùng miền của mỗi doanh nghiệp.

Các phân hệ kế toán:

 

Các phân hệ kế toán:

 • Kế toán vốn bằng tiền
 • Kế toán mua hàng – phải trả
 • Kế toán bán hàng – phải thu
 • Kế toán hàng tồn kho
 • Kế toán chi phí giá thành
 • Kế toán tài sản, công cụ
 • Kế toán thuế
 • Kế toán tổng hợp
 • Kế toán hợp nhất

 

 

Kế toán vốn bằng tiền

 Tổng quan:

Phân hệ vốn bằng tiền trên phần mềm cho phép lập kế hoạch và quản lý các khoản thu/chi/tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tiền vay một cách chặt chẽ, hiệu quả. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về dòng tiền vào/ra giúp doanh nghiệp theo dõi, kiểm soát và có kế hoạch cân đối thu chi hợp lý, kịp thời.

Những điểm chính:

 

 • Lập và in phiếu thu/phiếu chi/báo có/báo nợ ngân hàng trên phần mềm.
 • Lập và in đề nghị thanh toán cho kế hoạch chi tiền, theo dõi tiến độ thanh toán theo đề nghị chi tiết từng bộ phận, khoản mục…
 • Theo dõi các khoản thu/chi tại các quỹ như rút, gửi, chuyển khoản, thanh toán công nợ, tạm ứng… chi tiết cho từng đối tượng, hợp đồng, công trình, khoản mục…
 • Quản lý ngoại tệ: Tự động tính và hạch toán chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo từng nghiệp vụ phát sinh. Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho từng khoản mục có gốc ngoại tệ.
 • In báo cáo: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng, Sổ nhật ký thu tiền, Sổ nhật ký chi tiền, Sổ chi tiết tài khoản, Bảng kê chứng từ đề nghị thanh toán…

 

 

 

 

Kế toán mua hàng – phải trả

Tổng quan:

Phân hệ mua hàng – phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng… Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng thời gian và chính xác.

Những điểm chính:

 

 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ mua hàng trên phần mềm.
 • Phân bổ chi phí mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các mặt hàng (theo giá trị / số lượng).
 • Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan.
 • Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …)
 • Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, hợp đồng…
 • In báo cáo: Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, Tổng hợp nhập kho, Sổ nhật ký mua hàng, Sổ tổng hợp vận chuyển bốc dỡ, Sổ chi tiết phải trả người bán, Sổ tổng hợp phải trả cho người bán…

 

 

Chứng từ nhập mua

Chứng từ chi phí vận chuyển

Phiếu chi, Ủy nhiệm chi chọn thanh toán theo từng phiếu nhập mua

Một số báo cáo trong phân hệ mua hàng

Kế toán bán hàng – phải thu

 Tổng quan:

Phân hệ bán hàng – phải thu được xây dựng dựa trên quy trình bán hàng và quản lý công nợ. Trợ giúp bộ phận kinh doanh – bán hàng, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách kịp thời, chính xác. Cung cấp nhiều tiêu chí phân tích bán hàng giúp người quản lý nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

Những điểm chính:

 

 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ bán hàng trên phần mềm.
 • Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu, giảm giá.
 • Xây dựng phương án giá bán linh hoạt theo: mặt hàng, khách hàng, vùng/địa bàn, hình thức bán buôn/bán lẻ…
 • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …).
 • Bù trừ công nợ giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
 • In báo cáo : Bảng kê hóa đơn bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết /Sổ tổng hợp phải thu của khác hàng, Đối chiếu công nợ…

 

 

 

Khai báo thông tin hàng hóa

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán lẻ ( dành cho siêu thị, cửa hàng phân phối )

Phiếu thu, Giấy báo có chọn thanh toán chi tiết theo từng hóa đơn bán hàng

Một số báo cáo trong phân hệ bán hàng

Tin trước: Quản lý theo quy trình

Tin tiếp: Download các công cụ cài đặt