Hướng dẫn sử dụng Meliasoft 2016

22.11.2017

Tài liệu hướng dẫn sử dụng được Meliasoft biên soạn ở 2 dạng: văn bản Doc và video dạng Flash.

A. Tài liệu dạng văn bản DOC: 

Bạn có thể download tài liệu này về bằng cách click vào link sau:

  Hướng dẫn sử dụng phiên bản Meliasoft 2016 

 

B. Video hướng dẫn:

Bạn có thể click vào các link ứng với các module của hệ thống ở phía dưới để xem video:

I. Meliasoft 2016:                                                            (click here to see english version)

1. Khởi động & Giới thiệu Meliasoft 2016 

2. Tính năng chạy Online 

3. Chức năng tool bar 

4. Giới thiệu phần đầu kỳ 

4.1 Số dư đầu kỳ tài khoản 

4.2 Số tồn kho đầu kỳ 

4.3 Số dư đầu các chứng từ có hạn thanh toán 

5. Giới thiệu phần Quản lý 

5.1 Quản Lý Tài Sản 

5.2 Quản Lý Chi Phí Trả Trước 

5.3 Quản Lý Hợp Đồng 

5.4 Quản Lý Nhân Viên 

5.5 Cân đối nguồn lực 

5.6 Hiệu quả sử dụng nguồn lực 

5.7 Theo dõi tiến độ sản xuất 

5.8 Quản Lý Nhắc Việc 

6. Giới thiệu phần Danh mục 

6.1 Danh Mục Tài Khoản 

6.2 Danh Mục Nhóm Đối Tượng 

6.3 Danh Mục Đối Tượng 

6.4 Danh Mục Kho Hàng Hóa 

6.5 Danh Mục Nhóm Vật Tư, Hàng Hóa 

6.6 Danh Mục Vật Tư, Hàng Hóa 

6.7 Danh Mục Sản Phẩm, Công Trình 

6.8 Danh Mục Khoản Mục Phí 

6.9 Danh Mục Biểu Thuế 

6.10 Danh Mục Giao Dịch Vật Tư 

6.11 Danh Mục Bộ Phận 

6.12 Danh mục Nguồn Vốn 

6.13 Danh mục Lý do tăng giảm 

6.14 Danh mục Mục đích sử dụng 

6.15 Danh Mục Bảng Giá Mua/Bán

6.16 Danh Mục Thẻ giảm giá (doanh số luỹ kế) 

6.17 Danh Mục Bảng Giá Vận Chuyển 

6.18 Danh Mục Bảng Giá Bốc dỡ 

6.19 Danh Mục Bảng Giá Dự Toán (Báo Giá) 

6.20 Danh Mục Yếu Tố Chi Phí 

6.21 Danh Mục Lô 

6.22 Danh Mục Vùng, Địa  Bàn 

6.23 Danh Mục Lần Thanh Toán 

6.24 Danh Mục Tỷ Giá Hạch Toán 

6.25 Danh Mục Lượng Tồn Tối Đa, Tối Thiểu Vật Tư 

6.26 Danh mục Xe Vận Chuyển 

6.27 Danh mục Trọng tải 

6.28 Danh Mục Công Thức Khuyến Mại 

6.29 Danh Mục Giao Dịch Kế Toán 

6.30 Danh Mục Mã Vạch 

6.31 Danh Mục Khóa Sổ Cuối Kỳ 

7. Giới thiệu phần Chứng Từ 

7.0 Đề nghị thanh toán 

7.1 Phiếu Thu Tiền Mặt 

7.2 Phiếu Chi Tiền Mặt 

7.3 Báo Nợ Ngân hàng 

7.4 Báo Có Ngân Hàng 

7.5 Đề nghị mua hàng 

7.6 Báo giá (NCC) 

7.7 Đơn Đặt Hàng Mua 

7.8 Phiếu Nhập Mua Hàng 

7.9 Chi Phí Vận Chuyển 

7.10 Đơn đặt hàng sản xuất 

7.11 Phiếu Nhập Thành Phẩm 

7.12 Phiếu Nhập Kho 

7.13 Báo Giá Cho Khách Hàng 

7.14 Đơn Đặt Hàng Bán 

7.15 Hóa Đơn Bán Hàng. 

7.16 Hàng Bán Bị Trả Lại. 

7.17 Phiếu Xuất Kho 

7.18 Phiếu Xuất Lắp Ráp 

7.19 Bù Trừ Công Nợ 

7.20 Phiếu Kế Toán Khác 

7.21 Chứng Từ Tự Động 

7.22 Đơn đặt hàng công việc 

7.23 Phiếu công việc 

7.24 Chứng Từ Khuyến Mại 

7.25 Bảng Lương 

8. Giới Thiệu Phần Cuối Kỳ 

8.1 Tính Khấu Hao TSCĐ 

8.2 Phân Bổ CP Trả Trước 

8.3 Tính Giá Vốn Hàng Xuất 

8.4 Phân Bổ Chi phí Cho Dự Án, Công Trình 

8.5 Phân Bổ CP Chung Cho Các Công Đoạn 

8.6 Tính Giá Thành Sản Phẩm 

8.7 Khóa Sổ (KC) Cuối Kỳ 

8.8 Kiểm Kê Vật Tư, Hàng hoá 

9. Giới Thiệu Phần cuối năm

9.1 Tính Chênh lệch tỷ giá 

9.2 Tạo năm làm việc mới 

9.3 Chuyển số dư sang năm tài chính sau 

10. Giới Thiệu Phần báo biểu  

10.1. Kiểm tra lỗi logic Báo cáo 

10.2. Trích rút dữ liệu 

11. Giới Thiệu Phần trợ giúp 

11.1. Phân quyền quản lý 

11.2. Kiểm tra lỗi logic của số liệu 

11.3. Niêm yết dữ liệu 

11.4. Truyền dữ liệu đã post 

11.5. Chạy lại báo cáo tự động 

12. Phần quản trị hệ thống 

12.1. Cài đặt thông tin hệ thống 

12.2. Khai báo thông tin chứng từ 

12.3. Chọn đơn vị cơ sở (thành viên)  

12.4. Sao lưu/Backup dữ liệu 

12.5. Phục hồi dữ liệu  

12.6. Logoff ra khỏi chương trình  

13. Tìm kiếm trên Meliasoft 2016 

13.1. Tìm kiếm nhanh với F4 

13.2. Tìm kiếm trên thanh Melia – Search 

13.3. Tìm kiếm Ctrl + F 

14. Các tính năng khác trong Meliasoft 2016 

14.1. Thiết kế mẫu in chứng từ, báo cáo 

14.2. Bảng chấm công 

14.3. Hỗ Trợ Từ Xa 

14.4. Thư mục người dùng 

14.5. Nút 3 gạch  

14.6. Droplookup và lệnh nhúng  

Tin trước: Hướng dẫn sử dụng Meliasoft 2018

Tin tiếp: Thực hành kế toán Meliasoft 2016