Ms2016_Định khoản NV 60

08.08.2022

Sản phẩm hoàn thành 4.000 nhập kho thành phẩm theo phiếu nhập thành phẩm số 02 ngày 31 tháng 01 năm 2016.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 1551: Giá trị được cập nhật sau khi tính giá thành sản phẩm

Có TK 1541: Giá trị được cập nhật sau khi tính giá thành sản phẩm

Tin trước: Đề nghị mua hàng

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_57