Quản lý Hợp đồng

21.09.2022

Tổng quan:

Module Quản lý Hợp đồng sử dụng trong việc cập nhật, lưu trữ thông tin về khách hàng, về các hợp đồng mua, hợp đồng bán… trên một hệ thống mở; cho phép người dùng có thể tra cứu, tìm kiếm các thông tin một cách thuận tiện, nhanh chóng cũng như hỗ trợ công tác thống kê, phân tích, đánh giá một cách khoa học và hiệu quả.

Module Quản lý hợp đồng và Kế toán độc lập với nhau về mặt hoạt động nhưng có sự kế thừa các dữ liệu phát sinh cho nhân viên hai bộ phận có thể giảm tải các khâu nhập liệu cơ bản.

Những điểm chính:

  • Các nội dung chính khi Quản lý hợp đồng

+ Mã hợp đồng, Số hợp đồng, Loại hợp đồng, Số file lưu trữ, Ngày ký hợp đồng

+ Giá trị hợp đồng trước/sau thuế, Giá trị hợp đồng VNĐ/ngoại tệ, Giá trị giảm trừ, Giá trị Quyết toán

+ Các đối tượng theo dõi, quản lý của hợp đồng: bộ phận, sản phẩm, nhân viên

+ Ngày phê duyệt, Ngày ký, Ngày hết hạn

+ Chi tiết hàng hóa theo hợp đồng, Chi tiết đối tượng của hợp đồng

+ Thông tin liên lạc của đối tác

+ Điều khoản thanh toán của hợp đồng để Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, Tiến độ thanh toán theo từng điều khoản của hợp đồng

  • Truy xuất thông tin quản lý hợp đồng một cách đa chiều thông qua các điều kiện lọc, gom nhóm theo nhiều tiêu chí như trạng thái, khách hàng, bộ phận, nhân viên thực hiện,… cùng các chỉ tiêu mở rộng khác do người dùng tự định nghĩa.
  • In báo cáo: Bảng kê theo dõi hợp đồng mua/bán, Sổ tổng hợp công nợ phải thu/phải trả theo hợp đồng, Sổ tổng hợp tài khoản theo hợp đồng, Báo cáo giá trị sản lượng thực hiện theo hợp đồng, Theo dõi thanh toán theo từng điều khoản hợp đồng,…

Hình ảnh trên phần mềm:

Màn hình truy cập Module Quản lý Hợp đồng

Giao diện nhập liệu các thông tin chính của Hợp đồng

Tab Thanh toán: Lưu từng điều khoản thanh toán Theo dõi tiến độ thực hiện thanh toán theo từng điều khoản của hợp đồng

Tab đối tác: Lưu thông tin về các đối tác liên quan đến hợp đồng.

Tab Giao dịch: Cho phép lưu các thông tin về các giao dịch liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp hoặc nội bộ (giao việc) của hợp đồng.

Tab chi tiết đối tượng/Vật tư, HH: Lưu các đối tượng liên quan đến hợp đồng, thông tin vật tư HH của hợp đồng

Lưu các thông tin khác trên quản lý hợp đồng thông qua việc attach, download các file hình ảnh, tài liệu đính kèm

Báo cáo công nợ theo Hợp đồng

Bảng kê theo dõi Hợp đồng mua

Đặc biệt, Người dùng có thể theo dõi chi tiết các khế ước, hợp đồng vay thông qua module Quản lý Hợp đồng.

Nhập liệu chi tiết thông tin hợp đồng/khế ước vay

Khi thanh toán trả gốc, chọn chi tiết Hợp đồng

Lên báo cáo chi tiết tiền vay, đối chiếu với tổng hợp tài khoản tiền vay theo Hợp đồng.

 

Tin trước: Quản lý chi phí trả trước - CCDC

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_01