Ms2022_DKNV_02

25.09.2022

Phiếu chi số 0001 ngày 02 tháng 01 năm 2022 kèm theo HĐ GTGT BM/11T số 0001144 của Xí nghiệp vận tải Bình Minh vận chuyển bốc dỡ vật liệu chính (V1) là 1.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 5%

Định khoản kế toán:


Nợ 1521 (V1): 1.000.000

Nợ 13311:       50.000

Có TK 1111: 1.050.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_01

Tin tiếp: Tuyển gấp: Chuyên viên bảo hành phần mềm