Ms2022_DKNV_26

11.08.2022

Xuất kho gửi bán sản phẩm cho Công ty Hoàng Hải theo phiếu xuất kho  số 06 ngày 16 tháng 01 năm 2022 số lượng là 3.000 SP

Định khoản kế toán

Nợ TK 157: 3000 SP * Đơn giá

Có TK 155: 3000 SP * Đơn giá

Giá trị được update sau khi tính giá thành sản phẩm

>>Xem video

Tin trước: Phiếu xuất kho

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_27