Ms2022_DKNV_27

11.08.2022

Xuất kho bán trực tiếp cho Công ty Hoa Hồng ngày 16 tháng 01 năm 2022 số lượng là 2.000 SP. Khách hàng nhận hàng tại kho và chưa thanh toán tiền. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001116

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%

 

Định khoản kế toán:

1. Doanh thu
Nợ TK 1311 (Công ty Hoa Hồng): 33.000.000
        Có TK 5112: 30.000.000
        Có TK 33311: 3.000.000

2. Bút toán giá vốn:
Nợ TK 6322 / Có TK 15511 : Giá trị được cập nhật sau khi bạn thực hiện thao tác tính giá vốn hàng xuất kho thành phẩm.

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_26

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_28