Ms2022_DKNV_28

11.08.2022

Phiếu chi tiền mặt số 08 ngày 16 tháng 01 năm 2022 về khoản tiền vận chuyển sản phẩm đi bán: 800.000đ

Định khoản kế toán

Nợ TK 6417: 800.000

Có TK 1111: 800.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_27

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_29