Ms2022_DKNV_29

11.08.2022

Tiền quảng cáo đã thanh toán bằng TGNH là 3.300.000đ trong đó thuế GTGT là 300.000đ. DN đã nhận được Giấy báo nợ ngày 16 tháng 01 năm 2022 kèm theo HĐ GTGT QC/11T số 0001233 của công ty Quảng cáo đỏ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 6417: 3.000.000

Nợ TK 13311: 300.000

          Có TK 11211: 3.300.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_28

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_30