Ms2022_DKNV_30

11.08.2022

Phiếu chi tiền mặt số 09 ngày 16 tháng 01 năm 2022 về khoản tiền ứng cho công nhân viên mượn để ủng hộ đồng bào bị thiên tai là 2.000.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 1411: 2.000.000

     Có TK 1111: 2.000.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_29

Tin tiếp: Đề nghị xuất kho