Ms2022_DKNV_31

11.08.2022

Phiếu thu tiền mặt số 03 ngày 16 tháng 01 năm 2022 khoản tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán nợ là 15.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 15.000.000

    Có TK 1311 (Công ty Hoa Hồng) : 15.000.000

>>Xem video

Tin trước: Đề nghị xuất kho

Tin tiếp: Phiếu nhập kho