Ms2022_DKNV_32

11.08.2022

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 nhận được chứng từ chấp nhận thanh toán của khách hàng (Công ty Hoàng Hải) về số SP đã gửi bán. Tiền bán hàng được thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001117

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 15.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

 

Định khoản kế toán

  • Doanh thu

Nợ TK 1311 (Hoàng Hải): 49.500.000

   Có TK 5112: 45.000.000

   Có TK 33311: 4.500.000

  • Giá vốn

Nợ TK 632: Giá trị được cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất

Có TK 157: Giá trị được cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất

>>Xem video

Tin trước: Phiếu nhập kho

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_33