Ms2022_DKNV_33

11.08.2022

Ngày 21 tháng 01 năm 2022 nhận được giấy báo có của NH về khoản tiền của khách hàng (Công ty Hoàng Hải) thanh toán là 35.000.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK1121: 35.000.000

     Có TK 1311(Hoàng Hải): 35.000.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_32

Tin tiếp: Phiếu xuất lắp ráp