Ms2022_DKNV_34

11.08.2022

Nhập kho hàng G1 chưa thanh toán tiền cho Công ty Xinh Xinh kèm theo HĐ GTGT XX/11T số: 0002248 :

– Giá mua chưa thuế : 4.000kg x 7.100đ/kg

– Thuế suất thuế GTGT: 10%

Hàng G1 đã được nhập kho đầy đủ theo phiếu nhập mua số 05 ngày 21 tháng 01 năm 2022.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK1561 (G1): 28.400.000

Nợ TK 13311: 2.840.000

     Có TK 3311(Xinh Xinh): 31.240.000

>>Xem video

Tin trước: Phiếu xuất lắp ráp

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_35