Ms2022_DKNV_35

11.08.2022

Chi thanh toán tiền vận chuyển, bốc dỡ hàng G1 theo phiếu chi số 10 ngày 21 tháng 01 năm 2022 kèm theo HĐ GTGT BM/11T số 0001155 của Xí nghiệp vận tải Bình Minh số tiền là 1.050.000đ. trong đó thuế GTGT là 50.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK1561 (G1): 1.000.000

Nợ TK 13311: 50.000

       Có TK 1111: 1.050.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_34

Tin tiếp: Đơn đặt hàng sản xuất