Ms2022_DKNV_36

17.08.2022

Xuất kho hàng G1 để bán trực tiếp cho Công ty Minh Quân ngày 25 tháng 01 năm 2022 số lượng 2.000kg. Tiền bán hàng thể hiện trên HĐ CT/11T số: 0001118

– Giá bán chưa có thuế GTGT: 10.000đ/sp

– Thuế suất thuế GTGT 10%.

Công ty đã nhận tiền đầy đủ, theo PT số 0004 ngày 25 tháng 01 năm 2022.

 

Định khoản kế toán

  • Doanh thu

Nợ TK 1111: 22.000.000

     Có TK 5111: 20.000.000

     Có TK 33311: 2.000.000

  • Giá vốn

Nợ TK 6321 / Có TK 1561 (G1) : Giá trị được cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất

>>Xem video

Tin trước: Phiếu nhập thành phẩm

Tin tiếp: Báo giá cho khách hàng