Ms2022_DKNV_37

31.08.2022

Tạm nộp thuế thu nhập theo thông báo thuế TNDN của cơ quan thuế là 8.000.000đ và ngân hàng đã gửi giấy báo nợ ngày 25 tháng 01 năm 2022 về khoản thanh toán số thuế này cho cơ quan thuế.

Định khoản kế toán

Nợ TK 3334: 8.000.000

     Có TK 11211: 8.000.000

>>Xem video

Tin trước: Phiếu chi tiền mặt

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_38