Ms2022_DKNV_39

31.08.2022

Phiếu chi tiền mặt số 0011 ngày 25 tháng 01 năm 2022 chi tiền tổ chức cho công nhân tham quan di tích lịch sử 1.800.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 3532: 1.800.000

            Có TK 1111: 1.800.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_38

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_40