Ms2022_DKNV_41

31.08.2022

Phiếu thu tiền mặt số 0005 ngày 26 tháng 01 năm 2022 rút TGNH về quỹ tiền mặt 100.000.000đ kèm theo GBN ngày 26 tháng 01 năm 2022.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 100.000.000

     Có TK 11211: 100.000.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_40

Tin tiếp: Phiếu thu tiền mặt