Ms2022_DKNV_42

11.09.2022

Phiếu chi tiền mặt số 0012 ngày 27 tháng 01 năm 2022 chi tiền trả cho Công ty Huy Hoàng là 10.065.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 3311 (Công ty Huy Hoàng): 10.065.000

    Có TK 1111: 10.065.000

>>Xem video

Tin trước: Chứng từ tự động

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_43