Ms2022_DKNV_43

11.09.2022

Phiếu chi tiền mặt số 0013 ngày 27 tháng 01 năm 2022 chi mua VPP đưa vào sử dụng ngay ở bộ phận QLDN có giá trị thanh toán là 550.000đ trong đó thuế GTGT 50.000đ kèm theo HĐ GTGT HH/11A số 0005566 của cửa hàng văn phòng phẩm Hồng Hà.

 

Định khoản kế toán

    Nợ TK 6427: 500.000

    Nợ TK 13311: 50.000

              Có TK 1111: 550.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_42

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_44