Ms2022_DKNV_44

11.09.2022

Phiếu chi số 14 ngày 27 tháng 01 năm 2022 chi tạm ứng cho Bùi văn Nhất thực hiện công việc thu mua vật liệu là 10.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1411: 10.000.000đ

Có TK 1111: 10.000.000đ

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_43

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_45