Ms2022_DKNV_45

11.09.2022

Khách hàng Công ty Minh Quân trả lại 200 kg hàng G1 do phát hiện không đảm bảo phẩm chất theo hóa đơn MQ/11T số 0002300. DN đã nhập lại kho số hàng này và đã chi tiền mặt theo PC số 15 ngày 28 tháng 01 năm 2022 số tiền là 2.200.000đ để hoàn trả cho khách hàng.

 

Định khoản kế toán:

Nợ TK 5213: 2.000.000

Nợ TK 33311: 200.000

        Có TK 1111: 2.200.000

 

Nợ TK 1561 (G1) / Có TK 6321 : 200 kg * Đơn giá vốn 

(Đơn giá vốn đúng bằng đơn giá xuất kho trong hóa đơn bán hàng tương ứng)

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_44

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_46