Ms2022_DKNV_46

11.09.2022

Ngày 28 tháng 01 năm 2022, theo yêu cầu của Công ty Hoàng Hải DN đã giảm giá bán cho số SP đã bán ở nghiệp vụ 32 là 3% trên giá bán chưa có thuế. DN đã lập chứng từ giảm giá Hóa đơn CT/11T số: 0001119 và tính trừ vào số tiền khách hàng còn nợ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 5212: 1.350.000

Nợ TK 33311: 135.000

     Có TK 1311 (Công ty Hoàng Hải) : 1.485.000đ

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_45

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_47