Ms2022_DKNV_49

11.09.2022

Ngày 30 tháng 01 năm 2022 nhận bảng kê thanh toán tạm ứng của Bùi Văn Nhất đã được duyệt kèm theo các chứng từ bao gồm:

– Phiếu nhập mua số: 0007 ngày 30 tháng 01 năm 2022 theo HĐ GTGT HH/11T số: 0003461 của công ty Huy Hoàng:

+ Nhiên liệu (N1): 1.000 lít x 5.000đ/lít = 5.000.000đ

+ Phí xăng dầu (Nhiên liệu N1): 50.000đ

+ VL phụ (V2): 800kg x 5.000đ/kg = 4.000.000đ

+ Thuế GTGT: 9.000.000đ x 10% = 900.000đ

Cộng: 9.950.000đ

– HĐ GTGT BM/11T số: 0001161 của xí nghiệp vận tải Bình Minh: Tiền vận chuyển: 600.000đ; tiền thuế GTGT 30.000đ, trong đó tiền vận chuyển được phân bổ cho nhiên liệu (N1) 350.000đ, vật liệu phụ (V2) 250.000đ.

DN đã chi tiền măt thanh toán khoản vượt ứng cho nhân viên Bùi Văn Nhất theo PC số 0018 ngày 30 tháng 01 năm 2022.

 

Định khoản kế toán: 

1. Nhập mua hàng

    Nợ TK 1523 (N1): 5.050.000

    Nợ TK 1522 (V2): 4.000.000

    Nợ TK 13311: 900.000

            Có TK 1411: 9.950.000

 

2. Tiền chi phí vận chuyển

    Nợ TK 1523 (N1): 350.000

    Nợ TK 1522 (V2): 250.000

    Nợ TK 13311: 30.000

             Có TK 1411: 630.000

 

3. Chi tiền thanh toán khoản vượt ứng

    Nợ TK 1411: 580.000

            Có TK 1111: 580.000

>>Xem video

 

Tin trước: Ms2022_DKNV_48

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_50