Ms2022_DKNV_50

11.09.2022

Phiếu chi số 0019 ngày 30 tháng 01 năm 2022 về chi trợ cấp BHXH: 300.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 3383: 300.000

       Có TK 1111: 300.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_49

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_51