Ms2022_DKNV_52

11.09.2022

Phiếu thu số 0006 ngày 30 tháng 01 năm 2022 thu tiền do khách hàng (Công ty Hoa Hồng) thanh toán 8.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1111: 8.000.000

         Có TK 1311 (Công ty Hoa Hồng): 8.000.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_51

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_53