Ms2022_DKNV_54

11.09.2022

Phiếu chi tiền mặt số 0021 ngày 31 tháng 01 năm 2022 chi tiền thanh toán cho công ty cấp nước kèm theo HĐ GTGT NC/11T của Công ty nước sạch số: 0008811 là 3.850.000đ trong đó thuế GTGT: 350.000đ. Phân bổ cho:

– PX sản xuất: 2.200.000đ

– Bộ phận BH: 500.000đ

– Bộ phận QLDN: 800.000đ

 

Định khoản kế toán

      Nợ TK 6277: 2.200.000

      Nợ TK 6417: 500.000

      Nợ TK 6427: 800.000

      Nợ TK 13311: 350.000

                Có TK 1111: 3.850.000

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_53

Tin tiếp: Ms2022_DKNV_55