Ms2022_DKNV_60

11.09.2022

Sản phẩm hoàn thành 4.000 nhập kho thành phẩm theo phiếu nhập thành phẩm số 02 ngày 31 tháng 01 năm 2022.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 15511: Giá trị được cập nhật sau khi tính giá thành sản phẩm

Có TK 1541: Giá trị được cập nhật sau khi tính giá thành sản phẩm

>>Xem video

Tin trước: Ms2022_DKNV_59

Tin tiếp: Phiếu bù trừ công nợ