Định khoản NV 11

01.10.2018

Xuất kho phụ tùng (P1) 15 cái để sữa chữa nhỏ máy móc ở phân xưởng sản xuất theo phiếu xuất kho số 0003 ngày 08 tháng 01 năm 2022

Định khoản kế toán:

Nợ TK 62721 : Giá trị thành tiền

      Có TK 1524 (P1) : 15 cái * Đơn giá/cái

Đơn giá sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 10

Tin tiếp: Định khoản NV 12