01.10.2018

Xuất kho phụ tùng (P1) 15 cái để sữa chữa nhỏ máy móc ở phân xưởng sản xuất theo phiếu xuất kho số 03 ngày 08 tháng 01 năm 2016

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6272: Giá trị thành tiền

Có TK 1524 (P1): 15 cái * Đơn giá/cái

Đơn giá sẽ được chương trình tự động update sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: