Định khoản NV 12

01.10.2018

Xuất kho 4 chiếc dụng cụ C2 theo phiếu xuất kho số 0004 ngày 08 tháng 01 năm 2022 dùng cho bộ phận bán hàng (phân bổ một lần)

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6413: Giá trị bằng tiền

      Có TK 1531 (C2): 4 chiếc * Đơn giá/chiếc

Đơn giá sẽ được chương trình tự động cập nhật sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

 

Tin trước: Định khoản NV 11

Tin tiếp: Định khoản NV 13