01.10.2018

Xuất kho 4 chiếc dụng cụ C2 theo phiếu xuất kho số 04 ngày 08 tháng 01 năm 2016 dùng cho bộ phận bán hàng (phân bổ một lần)

Định khoản kế toán:

Nợ TK 6413: Giá trị bằng tiền

Có TK 153 (C2): 4 chiếc * Đơn giá/chiếc

Đơn giá sẽ được chương trình tự động update sau khi tính giá vốn hàng xuất.

>>Xem video

 

Tin trước:

Tin tiếp: