Phiếu bù trừ công nợ

12.01.2018

Kế toán tổng hợp

Tổng quan:

 • Tập hợp dữ liệu từ phân hệ kế toán chi tiết, xử lý các bút toán phân bổ, kết chuyển, điều chỉnh và khóa sổ cuối kỳ để hoàn thiện số liệu kế toán. Từ đó cung cấp bức tranh tổng thể về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và “sức khoẻ” của doanh nghiệp thông qua hàng loạt các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.

 

Những điểm chính:

Những điểm chính:

 • Dữ liệu phân hệ kế toán tổng hợp được cập nhật theo thời gian thực (real-time) từ các nghiệp vụ phát sinh ở các phân hệ, loại bỏ các bước nhập liệu trùng lắp, tăng tính đồng bộ và nhất quán dữ liệu.
 • Ngoài các dữ liệu từ các phân hệ khác thì kế toán tổng hợp còn lập phiếu bổ sung hạch toán nghiệp vụ khác thông qua “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ công nợ”.
 • Chương trình thực hiện xử lý tự động các bút toán cuối kỳ theo khai báo của người sử dụng:
 • – Các bút toán cuối kỳ: Tính lương, bảo hiểm; Tính khấu hao tài sản cố định; Phân bổ chí trả trước; Tính giá vốn, giá thành; Khóa sổ kết chuyển cuối kỳ.
 • – Các bút toán cuối năm: Tính chênh lệch tỷ giá, Tạo năm làm việc mới và chuyển số dư sang năm sau.
 • Kỳ báo cáo trên phần mềm có thể là ngày, tuần, tháng, quý, năm, liên năm.
 • Xử lý lãi lỗ khi phân tích kết quả sản xuất kinh doanh: Việc tính lãi lỗ, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh có thể theo chi tiết đơn vị, chi nhánh, nhà máy, bộ phận, nhân viên, ngành hàng hay bất kỳ 1 đối tượng quản lý nào đó.
 • In sổ kế toán: Chương trình cho phép lên báo cáo kế toán theo cả 4 hình thức sổ kế toán là Nhật ký chung, Chứng từ – ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký – sổ cái..
 • In báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính…
 • In báo cáo thuế: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra; báo cáo quyết toán thuế GTGT, tờ khai chi tiết doanh thu, chi phí, thu nhập; bảng kê tình hình nộp thuế… Phần mềm cho phép đẩy dữ liệu các báo cáo thuế lên hỗ trợ kê khai đáp ứng yêu cầu của cơ quan thuế.
 • Báo cáo quản trị: Phân tích các chỉ tiêu tài chính, Bảng cân đối phát sinh (Quản trị), Tổng hợp kết quả sản xuất kinh doanh theo thời gian…

 

Kế toán bán hàng – phải thu

Tổng quan:

 • Phân hệ bán hàng – phải thu được xây dựng dựa trên quy trình bán hàng và quản lý công nợ. Trợ giúp bộ phận kinh doanh – bán hàng, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách kịp thời, chính xác. Cung cấp nhiều tiêu chí phân tích bán hàng giúp người quản lý nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

 

Những điểm chính:

 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ bán hàng trên phần mềm.
 • Khai báo tự động tính và định khoản thuế GTGT đầu ra, thuế tiêu thụ đặc biệt và tự động tính toán tiền chiết khấu, giảm giá.
 • Xây dựng phương án giá bán linh hoạt theo: mặt hàng, khách hàng, vùng/địa bàn, hình thức bán buôn/bán lẻ…
 • Giám sát công nợ phải thu của khách hàng theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …).
 • Bù trừ công nợ giữa các khách hàng cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng…
 • In báo cáo : Bảng kê hóa đơn bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng, Sổ chi tiết /Sổ tổng hợp phải thu của khác hàng, Đối chiếu công nợ…

Khai báo thông tin hàng hóa

 

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn bán lẻ ( dành cho siêu thị, cửa hàng phân phối )

 

Một số báo cáo trong phân hệ bán hàng

 

Kế toán mua hàng – phải trả

Tổng quan:

 • Phân hệ mua hàng – phải trả được xây dựng dựa trên quy trình mua hàng và quản lý công nợ. Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng… Trợ giúp các nhà quản lý lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng thời gian và chính xác.

 

Những điểm chính:

 • Lập và in các chứng từ trong phân hệ mua hàng trên phần mềm.
 • Phân bổ chi phí mua, chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu cho các mặt hàng (theo giá trị / số lượng).
 • Theo dõi, hạch toán tự động tính thuế GTGT, thuế tiêu thụ, thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan.
 • Giám sát công nợ phải trả nhà cung cấp theo nhiều tiêu thức khác nhau (hóa đơn, nhà cung cấp, hợp đồng, đơn hàng, nhân viên, …)
 • Bù trừ công nợ giữa các nhà cung cấp cũng như giữa các đối tượng quản lý chi tiết khác như nhân viên, bộ phận, hợp đồng…
 • In báo cáo: Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, Tổng hợp nhập kho, Sổ nhật ký mua hàng, Sổ tổng hợp vận chuyển bốc dỡ, Sổ chi tiết phải trả người bán, Sổ tổng hợp phải trả cho người bán…

Chứng từ nhập mua

 

Chứng từ chi phí vận chuyển

 

Phiếu chi, Ủy nhiệm chi chọn thanh toán chi tiết theo từng phiếu nhập mua

 

Một số báo cáo trong phân hệ mua hàng

Tin trước: Phiếu kế toán khác

Tin tiếp: Quản lý cán bộ nhân viên