Quan tri ke hoach

15.12.2017

Tổng quan:

Lập kế hoạch là khâu rất quan trọng trong quá trình sản xuất, kinh doanh; nó giúp các nhà quản lý định hướng cho hoạt động của doanh nghiệp. Sử dụng phần mềm quản lý kế hoạch sẽ hỗ trợ người quản lý lập ra những kế hoạch hoạt động phù hợp với khả năng và nhu cầu của doanh nghiệp. Đồng thời giúp họ có thể so sánh hoạt động thực tế với kế hoạch đưa ra nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định.

Bao gồm kế hoạch mục tiêu (hàng năm, dài hạn) và kế hoạch thực hiện (hàng kỳ):

  • Kế hoạch tổng quan: Doanh thu, chi phí
  • Kế hoạch bán hàng – phải thu
  • Kế hoạch mua hàng – phải trả
  • Kế hoạch vốn bằng tiền
  • Kế hoạch hàng tồn kho
  • Kế hoạch chi phí giá thành
  • Kế hoạch nhân sự, tiền lương

 

Tin trước: Tính năng khác biệt

Tin tiếp: Quản lý theo quy trình