Quy trình tổng quan

19.01.2018

Tổng quan:

  • Quản lý điều hành là việc căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định trong kinh doanh. Việc sử dụng phần mềm cho quản lý điều hành là dựa vào các báo cáo đưa ra trong phần mềm nhằm phục vụ cho việc ra quyết định và đánh giá việc thực hiện kế hoạch của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh nhất định.

 
Quản lý tiến trình sản xuất kinh doanh:

  • Quản lý thông tin khách hàng – Quản lý hợp đồng
  • Cân đối nguồn lực
  • Quản lý mua hàng
  • Quản lý hàng tồn kho
  • Quản lý sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  • Quản lý bán hàng

 
Các phân hệ quản lý khác:

  • Quản lý nhân sự tiền lương
  • Quản lý tài liệu

Tin trước: Quy trình bán lẻ

Tin tiếp: Video hướng dẫn sử dụng