Download các công cụ cài đặt

21.12.2017

 

Ultraview

AnyDesk

Meliasoft remote

NET framework 3.5 SP1

NET framework 4.0

SQL Server 2008R2 Express

Yêu cầu trước khi cài đặt SQL Server 2008R2 Express:

  • NET framework 3.5 SP1 (Link tải bên trên):

SQL Server 2008R2 Express 32Bit:

SQL Server 2008R2 Express 64Bit:

SQL Enterprise 2008:

SQL Enterprise 2016:

Tin trước: Kế toán tài chính

Tin tiếp: Đơn đặt hàng sản xuất