01.10.2018

Phiếu chi tiền mặt số 17 ngày 28 tháng 01 năm 2016 chi tiền mua cổ phiếu của công ty RCF: 500CF x 100.000đ/CF = 50.000.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 1211: 50.000.000đ

Có TK 1111: 50.000.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: