Định khoản NV 50

01.10.2018

Phiếu chi số 0019 ngày 30 tháng 01 năm 2016 về chi trợ cấp BHXH: 300.000đ.

 

Định khoản kế toán

Nợ TK 3383: 300.000

       Có TK 1111: 300.000

>>Xem video

Tin trước: Định khoản NV 49

Tin tiếp: Định khoản NV 51