01.10.2018

Phiếu chi số 19 ngày 30 tháng 01 năm 2016 về chi trợ cấp BHXH: 300.000đ.

Định khoản kế toán

Nợ TK 3383: 300.000đ

Có TK 1111: 300.000đ

>>Xem video

Tin trước:

Tin tiếp: