6.22. Danh mục lô

15.10.2018

Danh mục lô là 01 bảng liệt kê các lô hàng của doanh nghiệp.

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Hoặc bạn có thể click chuột phải để chọn thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Danh mục lô.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới mã Lô.

Mã lô: Đặt mã lô theo quy ước chung của doanh nghiệp.

Tên lô hàng: Là tên lô hàng phục vụ mục đích người quản lý, có thể là đặc điểm của lô hàng, giá của lô hàng,…

Nhà sản xuất: Nhập tên Nhà sản xuất cung cấp/nhập lô hàng.

Khai báo Ngày bắt đầu và Ngày dự kiến hoàn thành của Lô hàng.

Phân loại: Các trường phân loại mở rộng.

Tương tự, bạn cũng có thể nhấn F2 để thêm mới Lô khác.

F3 – Sửa thông tin Lô hàng.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác sửa/xóa.

F6 – Gộp mã lô. Đứng tại mã cũ nhấn F6 để gộp về mã mới.

Xác nhận gộp.

F8 – Xóa mã lô.

Xem nhật ký sửa đổi/thêm mới mã lô.

Nhật ký sửa đổi lưu Ngày thêm mới/sửa, User và Máy thêm mới/sửa.

Nội dung chi tiết sửa đổi.

Hiển thị thông tin cột.

Refresh – Làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Ví dụ trên chứng từ Phiếu nhập mua.

Chọn thông tin Lô hàng hóa trong Danh mục Lô.

Trên các báo cáo Kho bạn có thể xem các báo cáo Nhóm theo Lô hoặc Chi tiết theo Lô.

Lên báo cáo Tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn.

Bạn có thể chọn Mã Lô cần lên báo cáo, được chọn trong Danh mục Lô.

Esc – Quay ra.

Bạn có thể lên báo cáo chọn Nhóm theo Lô.

Tại đây, bạn có thể theo dõi Số lượng, Giá trị Nhập – Xuất – Tồn của từng vật tư, hàng hóa được nhóm theo Lô hàng tương ứng.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in báo cáo.

Tương tự trên Báo cáo Quản trị kho (Quản trị).

Ctrl+F7 – Xem mẫu in báo cáo.

Tin trước: 6.21. Danh mục yếu tố chi phí

Tin tiếp: 6.23. Danh mục Vùng, địa bàn