14.5. Nút ba(3) gạch

15.10.2018

Nút 3 gạch là một tiện tích của phần mềm Meliasoft 2018, cho phép người dùng có thể viết riêng các báo cáo đặc thù mà đơn vị cần sử dụng.

Trên màn hình hiển thị của nút 3 gạch sẽ có các Nhóm báo cáo và Báo cáo trong nhóm.

Chương trình cho phép lọc và hiển thị theo từng nhóm báo cáo.

Ngoài ra, nếu có nhiều báo cáo, người dùng có thể tìm kiếm báo cáo cần lên trên thanh Search trên màn hình hiển thị.

Chương trình cũng có thể tìm kiếm tương đối nếu nhập không chính xác từ cần tìm kiếm.

Người dùng cũng có thể sử dụng các phím chức năng trên thanh tiêu đề của màn hình hiển thị.

Bạn có thể chọn Trợ giúp để xem Video hướng dẫn từ chương trình.

F2 – Thêm mới báo cáo.

Màn hình nhập code dành cho nhân viên kỹ thuật khai báo để lấy lên báo cáo theo yêu cầu người dùng.

Nhập tên báo cáo.

Nhập tên Nhóm báo cáo. Ctrl+SpaceBar để chọn tên nhóm báo cáo đã có, hoặc nhập tên nhóm báo cáo mới khác.

Chọn màu nền cho nhóm báo cáo.

Click chọn Các user có quyền sử dụng. Mặc định là toàn bộ các user.

SpaceBar tích chọn, Ctrl+U – Bỏ chọn, Ctrl+A – Chọn tất cả.

Click chọn Cảnh báo nếu muốn chương trình cảnh báo để thực hiện báo cáo.

Chọn các user cần cảnh báo tới.

SpaceBar tích chọn, Ctrl+U – Bỏ chọn, Ctrl+A – Chọn tất cả.

Chọn cảnh báo thông báo tới các email.

Các nút chức năng trên màn hình hiển thị.

Khi chọn code SQL, màn hình sẽ hiển thị Copy từ mẫu (temp) làm mẫu để người dùng có thể áp dụng.

Chọn lưu báo cáo.

F2 – Thêm mới báo cáo.

Trên code báo cáo, nếu có ‘form’ hoặc ‘Loc’ hoặc cụm ‘<<Ngay_Ct1>>’ và ‘<<Ngay_Ct2>>’, khi chọn thực hiện báo cáo sẽ chạy ra màn hình điều kiện lọc để lên báo cáo.

Enter tại Báo cáo hoặc nhấn nút Thực hiện để lên báo cáo.

Báo cáo lấy lên danh sách cán bộ nhân viên với các chỉ tiêu lấy từ bảng Database.

Chọn Kết xuất dữ liệu ra excel để xem báo cáo.

Đường dẫn lưu file dữ liệu kết xuất. Người dùng có thể chọn lại đường dẫn tới thư mục cần lưu.

Tích chọn nếu muốn gửi báo cáo kết xuất tới email đã khai báo.

Chọn bảng mã font chữ cần kết xuất.

Ngoài ra, chương trình còn hỗ trợ người dùng thiết kế các mẫu báo cáo đặc thù. Liên hệ với nhân viên kỹ thuật để được hỗ trợ.

Ctrl+F3 để tạo mẫu in báo cáo.

Để tạo mẫu in, click vào nút 3 chấm.

F2 – Thêm mới mẫu in báo cáo.

Ctrl+F3 – Thiết kế mẫu in.

Đây là mẫu in báo cáo được thiết kế sẵn của chương trình. Để tạo thêm mẫu thiết kế mới, chọn Save as với tên báo cáo đã đặt.

F3 – Xem, sửa báo cáo.

Bạn cũng có thể thay đổi lại màu nền của báo cáo. Khi F3 tại một báo cáo sửa lại màu nền, màu nền của nhóm báo cáo đó cũng sẽ thay đổi theo.

Với báo cáo chọn Cảnh báo, khi đăng nhập chương trình, sẽ có thông báo Cảnh báo với người dùng.

Tin trước: 14.4. Thư mục người dùng

Tin tiếp: 14.6. Droplookup và lệnh nhúng