7.12. Phiếu nhập kho

15.10.2018

Bạn có thể chọn Phiếu nhập kho qua Tab Chứng từ trên thanh Menu ngang.

Hoặc Click chuột vào Quy trình kho trên màn hình chính.

Chọn chứng từ Phiếu nhập kho.

Phiếu nhập kho được sử dụng trong trường hợp nhập kho nội bộ như kiểm kê thừa, nhập lại nguyên vật liệu từ phân xưởng sản xuất,…

Bạn có thể sử dụng các phím chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của chứng từ.

… Hoặc các nút chức năng chính trên màn hình hiển thị.

Click chuột phải bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

Chọn Quy trình (Ctrl+F1) để xem quy trình thực hiện Phiếu nhập kho trong tài liệu Giới thiệu sản phẩm của Meliasoft 2018.

Nhấn F2 – Thêm mới.

Khai báo Ngày và Số chứng từ Phiếu nhập kho. Số chứng từ có thể tự tăng theo khai báo của người dùng theo Tháng/Năm.

Sử dụng phím Spacebar để thay đổi giữa các Mã tiền tệ sử dụng. Danh sách mã tiền tệ được khai báo trong phần Quản trị hệ thống.

Tỷ giá của đồng tiền tệ mình chọn sẽ tự động nhảy ra theo khai báo trong Danh mục Tỷ giá hạch toán. Bạn có thể thay đổi tỷ giá ngoại tệ (nếu muốn).

Tùy chọn có chuyển chứng từ sang Database bản thuế hay không bằng cách tích hoặc không tích vào nút Post.

Chọn Mã giao dịch trong Danh mục giao dịch vật tư.

Tài khoản sẽ được lấy theo tài khoản khai báo của mã giao dịch vật tư.

Mã đối tượng của Phiếu nhập kho được chọn trong Danh mục đối tượng.

Bạn cũng có thể Drop lookup để chọn lại Tên đối tượng.

Các thông tin Ông bà, Địa chỉ được lấy từ khai báo của đối tượng chọn. Tuy nhiên bạn có thể thay đổi lại.

Diễn giải cho chứng từ Phiếu nhập kho.

Chọn Xe vận chuyển trong Danh mục Xe vận chuyển nếu có theo dõi xe vận chuyển.

Tên lái xe lấy theo xe vận chuyển bạn chọn.

Bạn có thể nhập thời gian giao, nhận (nếu có).

Mã vật tư được chọn trong Danh mục vật tư, hàng hóa.

Dùng phím Spacebar để chọn đơn vị tính sử dụng (TH có nhiều đơn vị tính).

Khai báo Mã kho nhập và định khoản Nợ – Có tương ứng. Các thông tin này có thể tự động nhảy ra nếu bạn có khai báo Mã kho mặc định của vật tư và Tài khoản mặc định trong Giao dịch vật tư.

Các thông tin này có thể khai báo hoặc không tùy thuộc vào yêu cầu quản lý tại đơn vị có theo dõi hay không.

Khai báo Số lượng, Đơn giá của từng vật tư, hàng hóa. Bạn có thể chỉ nhập Số lượng mà không cần nhập Đơn giá của vật tư, hàng hóa.

Khai báo mã loại VAT (nếu có) được chọn trong Danh mục biểu thuế.

Khai báo các thông tin liên quan đến thuế VAT.

Tương tư, bạn có thể thực hiện các thao tác thêm mới Phiếu nhập kho khác.

Bạn có thể lấy dữ liệu từ excel (nếu muốn).

Bạn có thể chọn Từ nhóm vật tư để tạo phiếu nhanh.

Dùng phím Spacebar để chọn các nhóm vật tư và khai báo Số lượng vào ô bên cạnh.

Esc – Thực hiện.

Chương trình căn cứ vào định mức nhóm của vật tư trong Danh mục vật tư hàng hóa để tạo phiếu nhanh.

Trên Danh mục bảng giá mua, bán, công việc, có khai báo giá khoán (NSLĐ) cho từng vật tư của từng bộ phận.

Click vào nút Lấy giá khoán (Bộ phận) để lấy giá cho vật tư.

Esc – Thoát.

Tùy chọn đánh dấu Post sang Database bản thuế.

Tùy chọn chuyển sang Module khác (nếu có nhiều module quản lý khác nhau).

Bạn có thể cập nhật tình trạng cho chứng từ bằng cách click chuột tại ô tình trạng chi tiết để nhập.

F3 – Sửa chứng từ.

F6 – Gộp chứng từ.

F9 – Lọc chứng từ.

Tại đây, bạn có thể nhập các thông tin điều kiện lọc chứng từ.

F8 – Xóa chứng từ.

Ctrl+F7 – Xem trước khi in.

Tin trước: 7.11. Phiếu nhập thành phẩm

Tin tiếp: 7.13. Báo giá cho Khách hàng