6.19. Danh mục bảng giá bốc dỡ

15.10.2018

Bảng giá bốc dỡ là 01 bảng liệt kê các thông tin giá bốc dỡ vật tư, hàng hóa trên hóa đơn, phiếu nhập mua.

Thanh tiêu đề liệt kê các phím tắt gợi nhớ người dùng.

Bạn cũng có thể click chuột phải để chọn các chức năng tương ứng.

F1 – Đề xem Video hướng dẫn.

Ctrl+F1 – Xem quy trình.

F2 – Thêm mới giá bốc dỡ.

Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn Loại chứng từ phát sinh áp dụng giá bốc dỡ.

Ngày hiệu lực: Khai báo ngày bắt đầu áp dụng giá bốc dỡ. Cùng một vật tư bạn có thể khai báo nhiều mức giá bốc dỡ tại các ngày khác nhau.

Mã hàng là mã vật tư/hàng hóa áp dụng giá bốc dỡ, được chọn trong Danh mục vật tư.

Khai báo Đơn giá bốc dỡ cho mã hàng vừa chọn.

Tương tư, bạn có thể F2 thêm mới các giá bốc dỡ khác.

F3 – Sửa thông tin giá bốc dỡ.

F8 – Xóa dòng giá bốc dỡ.

Chọn Nhật ký sửa đổi để xem nhật ký thêm/sửa liên quan đến giá bốc dỡ đang đứng.

Hiển thị thông tin chi tiết Ngày thêm mới/sửa, Người thêm mới/sửa.

Hiển thị chi tiết thông tin sửa.

Hiển thị thông tin cột.

Refresh – Load lại dữ liệu, làm mới màn hình.

Esc – Thoát màn hình.

Dùng phím Spacebar để tích chọn các dòng khai báo rồi thực hiện thao tác nhóm F10.

Khai báo Ngày bắt đầu và Giá bốc dỡ chung ứng với các dòng tích chọn để Sửa hoặc Thêm mới hàng loạt.

Thông tin được thêm mới theo nhóm.

Trên chứng từ Phiếu nhập mua. F12 – Chuyển sang tab chi tiết 2.

Số tiền bốc dỡ ở đây chính bằng số lượng vật tư, hàng hóa nhân với đơn giá bốc dỡ đã được khai báo trong danh mục bảng giá bốc dỡ thỏa mãn điều kiện áp dụng.

Thông tin giá bốc dỡ được sử dụng lên báo cáo bốc dỡ.

Bạn có thể tìm kiếm thông tin (Danh mục, chức năng, báo cáo,…) liên quan bằng cách sử dụng thanh MeliaSearch.

Nhập điều kiện lọc lên báo cáo.

Enter xem chứng từ chi tiết.

Ctrl+F7 – Xem mẫu in.

Tin trước: 6.18. Danh mục bảng giá vận chuyển

Tin tiếp: 6.20. Danh mục Bảng giá dự toán (Báo giá)