6.32. Danh mục khóa sổ cuối kỳ

15.10.2018

Danh mục Khóa sổ cuối kỳ là 01 bảng dùng để khai báo các bút toán khóa sổ, kết chuyển cuối kỳ.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề bảng.

Hoặc click chuột phải chọn chức năng được hiển thị.

F1 – Trợ giúp gọi tới Video hướng dẫn sử dụng Danh mục khóa sổ cuối kỳ.

Ctrl+F1 – Gọi tới quy trình.

F2 – Thêm mới mã giao dịch khóa sổ cuối kỳ.

Số thứ tự: Là số thứ tự của bút toán, do người dùng tự đặt.

Khai báo bút toán kết chuyển: Kết chuyển từ TK nào đến TK nào.

Loại kết chuyển: Dùng phím Spacebar để thay đổi giữa 02 tùy chọn [1] – Kết chuyển số phát sinh hoặc [2] – Kết chuyển số dư cuối.

Kiểu kết chuyển: Dùng phím Spacebar để lựa chọn kiểu kết chuyển.

Thời điểm kết chuyển: Chương trình mặc định các bút toán khai báo được sử dụng để kết chuyển số cuối kỳ.

Alt+C: Chấp nhận.

Tương tự, bạn thực hiện các thao tác thêm mới khác.

F2 – Thêm mới.

F3 – Sửa thông tin bút toán.

Phiên bản Ms2018 có tính bảo mật cao hơn, khi thực hiện chức năng Gộp/Sửa/Xóa, phần mềm sẽ yêu cầu nhập mật khẩu của người tạo, sau đó mới cho phép lưu thao tác gộp/sửa/xóa.

F8 – Xóa mã kết chuyển.

Danh mục khóa sổ cuối kỳ được sử dụng để thực hiện chức năng Khóa sổ (kết chuyển) cuối kỳ.

Chọn khoảng thười gian khóa sổ để tập hợp các phát sinh trong kỳ.

Dùng phím Spacebar để chọn các bút toán kết chuyển, các bút toán được liệt kê trong danh mục khóa sổ cuối kỳ. Ctrl+A: Chọn tất cả, Ctrl+U: Bỏ chọn tất cả.

Ctrl+F10 – Xóa các bút toán kết chuyển cũ.

Nhấn F10 – Thực hiện toán toán kết chuyển cuối kỳ.

Sau khi thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ, chương trình sẽ hỏi có Khóa sổ không, Chọn Yes nếu muốn khóa sổ tháng đó.

Sau khi thực hiện kết chuyển, chương trình hiển thị kết quả kết chuyển là các bút toán tự động được tạo ra.

Esc – Thoát ra.

Tin trước: 6.31. Danh mục mã vạch

Tin tiếp: 7. Giới thiệu chứng từ