6.14. Danh mục mục đích sử dụng

15.10.2018

Danh mục mục đích dử dụng là bảng liệt kê đầy đủ mục đích sử dụng tài sản, nguồn lực của doanh nghiệp.

Bạn có thể thực hiện các chức năng được liệt kê trên thanh tiêu đề của bảng.

Click chuột phải, bạn có thể thực hiện các chức năng trong danh sách hiện ra.

F2 – Thêm mới mục đích sử dụng.

Khai báo thông tin mã, tên, phân loại (nếu có) cho từng mục đích sử dụng.

F3 – Sửa thông tin.

F6 – Gộp mã.

F8 – Xóa thông tin.

Esc – Quay ra.

Tin trước: 6.13. Danh mục lý do tăng giảm

Tin tiếp: 6.15. Danh mục bảng giá mua, bán công việc